Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Нормативно-правовые акты

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы № 404 "Билим берүү мекемелеринин болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы № 404

Жалпы билим берүү уюмдарынын штаттарын жөнгө салуу жана каражаттарын натыйжалуу пайдалануу максатында, "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы № 404 "Билим берүү мекемелеринин болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

 06.04.2015      1514

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении примерных типовых штатов учреждений образования" от 30 сентября 1995 года № 404

О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики

1995 года № 404 В целях эффективного использования финансовых средств и упорядочения штатов общеобразовательных организаций, в соответствии со статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет: 1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении примерных типовых штатов учреждений образования" от 30 сентября 1995 года № 404 следующие изменения:

 06.04.2015      1464

Об утверждении Механизма финансирования обучения студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования

Об утверждении Механизма финансирования обучения студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования

В целях повышения эффективности использования средств республиканского бюджета, выделяемых для финансирования среднего и высшего профессионального образования, Правительство Кыргызской Республики постановляет: (В редакции постановления Правительства КР от 20 февраля 2015 года № 80) 1. Утвердить Механизм финансирования обучения студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования согласно приложению.

 31.03.2015      1401

Орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын окутууну каржылоо механизмин бекитүү жөнүндө

Орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын окутууну каржылоо механизмин бекитүү жөнүндө

Кесиптик орто жана жогорку окуу жайларды каржылоо үчүн бөлүнүүчү республикалык бюджеттин каражатын пайдалануунун натыйжалуулугун арттыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-февралындагы № 80 токтомунун редакциясына ылайык) 1. Орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын окутууну каржылоо механизми тиркемеге ылайык бекитилсин.

 31.03.2015      2231

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 15 октября 2014 года № 4380-V О заработной плате работников образовательных организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  г.Бишкек, от 15 октября 2014 года № 4380-V  О заработной плате работников образовательных организаций

при рассмотрении проекта Закона Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы" к 1 марта 2015 года изыскать необходимые финансовые средства для повышения оплаты труда работников образовательных организаций с поэтапным доведением ее уровня до среднемесячной заработной платы по республике;

 22.12.2014      1131

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2014-жылдын 15-октябры № 4380-V Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ  Бишкек шаары, 2014-жылдын 15-октябры № 4380-V  Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы жөнүндө

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө төмөндөгүлөр сунуш кылынсын: "Кыргыз Республикасынын 2015-жылга республикалык бюджети жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун кароодо республика боюнча билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысынын деңгээлин орточо айлык эмгек акыга этап боюнча жеткирүү менен, аны жогорулатуу үчүн зарыл финансылык каражаттарды 2015-жылдын 1-мартына чейин тапсын;

 22.12.2014      949

В помощь профактиву

В помощь профактиву

Уважаемые председатели обкомов, горкомов, райкомов и профкомов. ЦК профсоюза работников образования и науки подготовил комментарий в отношении изменений и дополнений к постановлению Правительства КР от 11.11.2011 №727, утвердившее Положение «О порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положение о порядке назначения, выплаты и размера ритуального пособия (на погребения)».

 04.08.2014      3797

УСУЛДУК СУНУШТАР Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо жана төлөө тартиби

УСУЛДУК СУНУШТАР  Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо жана төлөө тартиби

Бул усулдук сунуштар республикадагы белгилүү категориядагы жарандарга көрсөтүлүүчү кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо боюнча маселелерде социалдык өнүгүү башкармалыктардын аймактык адистерине тажрыйбалык жана усулдук жардамдарды көрсөтүү максатында иштелип чыкты.

 02.08.2014      2120

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 3 марта 2014 года № 35

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ   г.Бишкек, от 3 марта 2014 года № 35

О реализации постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положения о порядке назначения, выплаты и размере ритуального пособия (на погребение)" от 11 ноября 2011 года № 727" от 4 февраля 2014 года № 73

 02.08.2014      1902

г.Бишкек от 11 ноября 2011 года N 727 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек  от 11 ноября 2011 года N 727    ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положения о порядке назначения, выплаты и размере ритуального пособия (на погребение) (В редакции постановлений Правительства КР от 9 октября 2012 года N 700, 4 февраля 2014 года N 73)

 02.08.2014      2529

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮ МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУГУ Бишкек шаары, 2014-жылдын 3-марты № 35

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮ МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУГУ  Бишкек шаары, 2014-жылдын 3-марты № 35

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы № 73 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы № 727 "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомун ишке ашыруу жөнүндө

 02.08.2014      973