Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим

кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитети

Ченемдик-укуктук актылар

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Токтому

2022-жылдын 22-июлундагы №393 "Кыргыз Республикасынын мектептик жалпы билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартын бекитүү жөнүндө" Кыргыз Ресупбликасынын Токтому.

 29.08.2023      111

Закон об образовании

Закон об образовании

Закон Кыргызской Республики "Об образовании" от 11 августа 2023 года № 179

 29.08.2023      36

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Закон Кыргызской Республики "О науке" от 8 августа 2023 года №170.

 24.08.2023      106

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2023-жылдын 8-августундагы №170 "Илим жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

 24.08.2023      89

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики.

 24.08.2023      95

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдары жана мамлекеттик сый акылары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

 24.08.2023      118

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жөнүндө Мыйзамы

Кыргыз Республикасынын 2023-жылдын 11-августундагы №179 "Билим берүү жөнүндө" Мыйзамы.

 15.08.2023      922

Закон о профессиональных союзах

Закон о профессиональных союзах

Профессиональные союзы (профсоюзы) в Кыргызской Республике - добровольные общественные объединения граждан на основе общности интересов по роду деятельности как в производственной, так и непроизводственной сферах, создаваемые для защиты трудовых и социально-экономических прав и интересов своих членов.

 06.02.2023      634

Положение первичной профорганизации

Положение первичной профорганизации

Положение о первичной профсоюзной организации Профессионального союза работников образования и науки Кыргызской Республики.

 06.02.2023      618

УСТАВ

УСТАВ

УСТАВ Профессионального союза работников образования и науки Кыргызской Республики

 06.02.2023      4535

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы №434 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 18-сентябрындагы №434 токтому

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөкпулду жана кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду берүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО (кыргыз, орус тилдеринде). Кайрадан жарыяланууда.

 01.02.2023      640