Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Газета "Позиция профсоюза"

Билим берүү уюмунун (мектеп, жатак- мектеп, мектеп-лицей, гимназия, мектепке чейинки балдар уюму) үч тараптуу макулдашуусуна түшүндүрмө

Билим берүү уюмунун (мектеп, жатак- мектеп, мектеп-лицей, гимназия, мектепке чейинки балдар уюму) үч тараптуу макулдашуусуна түшүндүрмө

2003-жылдын 25-июлунда кабыл алынган № 154 «Кыргыз Республикасындагы эмгектик мамилелер тармагындагы социалдык өнөктөштүк жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы социалдык өнөктөштөр ортосунда коомдук макулдашууга жетишүү жана экономикалык мамилелер менен байланышкан эмгек мамилелери бөлүгүндөгү социалдык өнөктөштүк механизминин иштешин, уюмдун укуктук негиздерин орнотот.

 26.06.2013      3732

Пояснение к трехстороннему соглашению образовательной организации (школа, школа-интернат, школа-лицей, гимназия, дошкольная образовательная организация)

Пояснение к трехстороннему соглашению образовательной организации (школа, школа-интернат, школа-лицей, гимназия, дошкольная образовательная организация)

Закон КР «О социальном партнерстве в области трудовых отношений в Кыргызской Республике», принятый 25 июля 2003г. № 154, устанавливает правовые основы организации, функционирования механизма социального партнерства в части трудовых отношений, связанных с ними экономических отношений и достижения общественного согласия между социальными партнерами.

 26.06.2013      2445

Эмгекти коргоо талаптарына окутууга жана аттестациялоого карата суроо жана жооптор.

Эмгекти коргоо талаптарына окутууга жана аттестациялоого карата суроо жана жооптор.

Билим берүү тармактардагы жетекчилер, Эмгекти коргоо боюнча адистер жана инженерлер үчүн усулдук колдонмо (справочный материалдар).

 10.06.2013      5469

Билим берүү тармагы боюнча профсоюздун Борбордук Комитетинин эмгек акылардын төлөнүшү боюнча методикалык колдонмо

Билим берүү тармагы боюнча профсоюздун Борбордук Комитетинин эмгек акылардын төлөнүшү боюнча методикалык колдонмо

Суроо: Билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысын эсептоонүн шарты мамлекеттин кайсы нормативдик документтери менен аныкталат? Жооп: Республиканын билим берүү кызматкерлеринин эмгек акылары КРнын Өкмөтүнүн 31.05.11-жылдагы №270 “Билим берүү кызматкерлеринин эмгек акысын эсептөөнүн тартиби жөнүндөгү инструкциясын” бекиткен токтомунун негизинде аныкталат.

 25.05.2013      5730

Билим берүү тармагындагы эмгек өргүүлөр

Билим берүү тармагындагы  эмгек өргүүлөр

Суроо: Педагогикалык кызматкерлердин эмгек отпускасы азыркы учурда кайсы документтердин негизинде аныкталат? Жооп: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 19.02.07-жылдагы №58 “Билим берүү уюмдарындагы педагогикалык кызматкерлерге жылыга берилүүчү негизги эмгек өргүүсүнүн узактыгы жөнүндө” токтомунун негизинде.

 25.05.2013      4776

Трудовые отпуска в системе образования.

Трудовые отпуска в системе образования.

Вопрос: На основании какого документа в настояшее время определяется трудовой отпуск педагогических работников? Ответ: На основании постановления Правительства КР от 19.02.07 г №58 “О продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных организации.”

 23.05.2013      28645

Методическая помощь профактиву

Методическая помощь профактиву

Вопрос: Каким документом в республике определены условия оплаты труда работников образования? Ответ: Оплата труда работников образования республики определется на основании утвержденной постановлением Правительства КР от 31.05.11 г №270 “Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования”.

 23.05.2013      3794

Газета "Позиция профсоюза" №3-4-5 (112-113-114) Март-Апрель-Май, 2013

Газета

2013-жылдын 9-апрелинде Кыргызстан профсоюздар федерациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин лрезидиумунун жыйыны болуп өтту. Анын ишине президиум мүчөлөрүнөн тышкары облрайшааркомдордун, ЖОЖ профкомдорунун жетекчилери, профсоюз активисттери, БК аппаратынын кызматкерлери,БК текшерүү комиссиясынын мүчөлөрү катышты.

 26.04.2013      935

Газета "Позиция профсоюзов" № 1-2 (110-111) Февраль 2013

Газета

2013-жылдын январь айында билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Нарын райондук комитетинин пленуму болуп, ал уюштуруу маселесин карады

 08.04.2013      1013

Нарын районундагы Билим берүү жана илим кызмткерлер профсоюзунун Борбордук Комитети уюштурган иштиктүү семинар.

 Нарын районундагы Билим берүү жана илим кызмткерлер профсоюзунун Борбордук Комитети уюштурган иштиктүү семинар.

Нарын областынын Нарын районундагы мектеп директорлору, профкомдун төрагалары жана айыл округдарынын бухгалтерлери менен 31-январь- 1-февраль күндөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №270 31.05.2011-жылдагы “Билим берүү кызматкерлеринин эмгек акыларын эсептөөнүн тартиби жөнүндө” токтомунун аткарылышы боюнча жана Кыргыз Өкмөтүнүн №541 12.09.11-жылдагы “Жалпы билим берүү уюму жөнүндө типтүү жобосун” турмушка ашыруу боюнча семинар өткөрүлдү.

 15.02.2013      952

В помощь профактиву отрасли Нарынского района

В помощь профактиву отрасли Нарынского района

В январе т.г. в Нарынском районе прошла встреча работников аппарата ЦК профсоюза работников образования и науки с педагогическими коллективами ряда общеобразовательных школ, проведен семинар с профактивом отрасли и приглашением бухгалтеров айылных аймаков, работников районного финансового отдела.

 15.02.2013      1013