Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Нормативно-правовые акты

Об утверждении Механизма финансирования обучения студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования

Об утверждении Механизма финансирования обучения студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования

В целях повышения эффективности использования средств республиканского бюджета, выделяемых для финансирования среднего и высшего профессионального образования, Правительство Кыргызской Республики постановляет: (В редакции постановления Правительства КР от 20 февраля 2015 года № 80) 1. Утвердить Механизм финансирования обучения студентов образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования согласно приложению.

 31.03.2015      2174

Орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын окутууну каржылоо механизмин бекитүү жөнүндө

Орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын окутууну каржылоо механизмин бекитүү жөнүндө

Кесиптик орто жана жогорку окуу жайларды каржылоо үчүн бөлүнүүчү республикалык бюджеттин каражатын пайдалануунун натыйжалуулугун арттыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: (КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-февралындагы № 80 токтомунун редакциясына ылайык) 1. Орто жана жогорку кесиптик билим берүүчү уюмдарынын окутууну каржылоо механизми тиркемеге ылайык бекитилсин.

 31.03.2015      3233

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 15 октября 2014 года № 4380-V О заработной плате работников образовательных организаций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 15 октября 2014 года № 4380-V О заработной плате работников образовательных организаций

при рассмотрении проекта Закона Кыргызской Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2015 год и прогнозе на 2016-2017 годы" к 1 марта 2015 года изыскать необходимые финансовые средства для повышения оплаты труда работников образовательных организаций с поэтапным доведением ее уровня до среднемесячной заработной платы по республике;

 22.12.2014      1689

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2014-жылдын 15-октябры № 4380-V Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН ТОКТОМУ Бишкек шаары, 2014-жылдын 15-октябры № 4380-V Билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы жөнүндө

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө төмөндөгүлөр сунуш кылынсын: "Кыргыз Республикасынын 2015-жылга республикалык бюджети жана 2016-2017-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун кароодо республика боюнча билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин эмгек акысынын деңгээлин орточо айлык эмгек акыга этап боюнча жеткирүү менен, аны жогорулатуу үчүн зарыл финансылык каражаттарды 2015-жылдын 1-мартына чейин тапсын;

 22.12.2014      1503

В помощь профактиву

В помощь профактиву

Уважаемые председатели обкомов, горкомов, райкомов и профкомов. ЦК профсоюза работников образования и науки подготовил комментарий в отношении изменений и дополнений к постановлению Правительства КР от 11.11.2011 №727, утвердившее Положение «О порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положение о порядке назначения, выплаты и размера ритуального пособия (на погребения)».

 04.08.2014      5064

УСУЛДУК СУНУШТАР Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо жана төлөө тартиби

УСУЛДУК СУНУШТАР Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо жана төлөө тартиби

Бул усулдук сунуштар республикадагы белгилүү категориядагы жарандарга көрсөтүлүүчү кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо боюнча маселелерде социалдык өнүгүү башкармалыктардын аймактык адистерине тажрыйбалык жана усулдук жардамдарды көрсөтүү максатында иштелип чыкты.

 02.08.2014      2842

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ г.Бишкек, от 3 марта 2014 года № 35

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  г.Бишкек, от 3 марта 2014 года № 35

О реализации постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положения о порядке назначения, выплаты и размере ритуального пособия (на погребение)" от 11 ноября 2011 года № 727" от 4 февраля 2014 года № 73

 02.08.2014      2484

г.Бишкек от 11 ноября 2011 года N 727 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

г.Бишкек от 11 ноября 2011 года N 727  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и размере пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам и Положения о порядке назначения, выплаты и размере ритуального пособия (на погребение) (В редакции постановлений Правительства КР от 9 октября 2012 года N 700, 4 февраля 2014 года N 73)

 02.08.2014      3260

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮ МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУГУ Бишкек шаары, 2014-жылдын 3-марты № 35

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ӨНҮГҮҮ МИНИСТРЛИГИНИН БУЙРУГУ Бишкек шаары, 2014-жылдын 3-марты № 35

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-февралындагы № 73 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы № 727 "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтомун ишке ашыруу жөнүндө

 02.08.2014      1517

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ о порядке назначения и выплаты пособия по беременности и родам

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях оказания методической и практической помощи специалистам территориальных управлений социального развития в вопросах назначения пособия по беременности и родам, предоставляемых определенным категориям граждан республики.

 30.07.2014      3888

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике

Типовая инструкция по делопроизводству в Кыргызской Республике

Утверждена постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 июля 2012 года N 517 ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ по делопроизводству в Кыргызской Республике (В редакции постановления Правительства КР от 10 июня 2013 года N 340)

 04.03.2014      4754