Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Организационная деятельность

“ Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Демилгелүү тобу ” жөнүндө Жобо бекитилди

Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин президиуму “ Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Демилгелүү тобу ” жөнүндө Жобону бекитти. Ошондой эле профсоюздун Борбордук Комитетинин төрагасынын буюрмасы менен Демилгелүү топтун жаңы тутуму бекитилди.

 

 

 

 

                                                                                            КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун БК  

2019-жылдын  26-январындагы президиумунун

жыйынынын  №21-9\6 токтому менен

 бекитилген

 

                                                                                                                                                                                   

КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин демилгелүү тобу жөнүндө

ЖОБО

 

 1. Жалпы жоболор

         1.1. КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитетинин демилгелүү тобу (мындан ары-топ) дайыма аракеттене турган кеңеш берүүчү орган болуп саналат.

         1.2. Топтун мүчөлөрү областтык, райондук, шаардык профсоюз комитеттеринин жана ЖОЖ, АООЖ профсоюз комитеттеринин президиумдарынын чечимдерине ылайык түз көрсөтүү жолу менен түзүлөт.

         1.3. Топ өз ишмердигинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, КР “Профсоюз жөнүндө” мыйзамын, КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Уставын жана ушул жобону жетекчиликке алат.

 1. Демилгелүү топтун негизги милдеттери

         2.1. Республиканын билим берүү уюмдарынын кызматкерлеринин жашоо деңгээлдерин жогорулатууга багытталган социалдык, экономикалык жана укуктук кызыкчылыктарын коргоо.

         2.2. Республиканын билим берүү системасында социалдык, экономикалык жана укуктук мамилелерди жөнгө салган мыйзамдардын долбоорлорун даярдоо боюнча иштерге катышуу.

         2.3. Өлкөнүн билим берүү уюмдарынын кызматкерлерин социалдык жана экономикалык коргоо чараларын иштеп чыгууга катышуу.

         2.4. Топ өз ишмердигинде саясий максаттарды жана милдеттерди көздөбөйт жана саясий партиялар менен кызматташпайт.

III. Топтун тутуму жана анын ишин уюштуруу

         3.1. Топ төмөнкү тутумда куралат:

         - топтун төрагасы;

         - топтун төрагасынын орун басары;

         - топтун катчысы;

         - топтун мүчөлөрү.

         3.2. Топтун тутуму КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин  профсоюзунун Борбордук Комитетинин буюртмасы менен бекитилет.

         3.3. Топтун сандык тутуму 15 адамдан ашпашы керек.

         3.4. Топтун төрагасы жок болуп калган учурда анын орун басары топтун жыйынын өткөрөт.

         3.5. Топтун жыйынына чакыруу топтун катчысы менен макулдашылган жана ПБК буюртмасы менен бекитилген тизмеге ылайык жүргүзүлөт.

         3.6. Топтун жыйыны зарылчылыкка жараша, бирок жарым жылда бирден кем эмес чакырылат.

         3.7. Топтун мүчөлөрү укуктуу:

         - топтун жыйынында каралуучу материалдарды өз убагында алууга;

         - топтун жыйынында маселелерди талкуулоого катышууга, өзгөчө пикирин кат түрүндө билдирүүгө;

         - КР мыйзамдуулугуна ылайык өзгөчө шарттарда педагогикалык кызматкерлердин пикеттерге, демонстрацияларга, жүрүштөргө  чыгышын уюштуруу боюнча сунуштарды киргизүүгө.

         3.8.  Топтун мүчөлөрү милдеттүү:

         - топтун жыйындарына өз убагында катышууга;

         - топтун жыйынын күн тартибине киргизилген маселелер боюнча талкууларга активдүү катышууга;

         - тармактын кызматкерлеринин социалдык жана экономикалык маселелери боюнча өз ишмердиги тууралуу педагогикалык жамааттарга маалымат берип турууга;

         - профсоюз лидеринин этикасын сактоого.

         3.9. КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин  профсоюзунун Борбордук Комитети топко практикалык көмөк көрсөтөт, тармактын кызматкерлеринин социалдык жана экономикалык абалдары боюнча материалдар менен иштөө үчүн зарыл болгон токтомдор, сунуштамалар жана башка иш кагаздары менен камсыз кылат. Жыйын өткөрүү үчүн орун бөлүп берет жана иш кагаздарын сактоого көмөктөшөт.

         3.10. Топтун мүчөсүнүн иш сапарынын чыгымдарын аны жөнөткөн профсоюз комитети каржылайт.

 1. Жыйынтык жоболор

         4.1. Топтун ишмердигин токтотуу же убактылуу токтотуп туруу тууралуу чечимди КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин  профсоюзунун Борбордук Комитети кабыл алат.

         4.2. Тармактын кызматкерлеринин социалдык жана экономикалык укуктарын коргоо боюнча активдүү иштери үчүн топтун мүчөлөрү КР билим берүү жана илим кызматкерлеринин  профсоюзунун Борбордук Комитетинин сыйлыктар тууралуу жобосуна ылайык профсоюздук сыйлыктарга көрсөтүлүшү мүмкүн.

         4.3. Бул жобого толуктоолор жана өзгөртүүлөр КР мыйзамдуулугуна ылайык киргизилет.

 

 

Президиум Центрального Комитета профсоюза работников образования и науки утвердил «Положение об инициативной группе Центрального комитета профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики». Также распоряжением председателя ЦКП А. Токтогулова, был утверждён новый состав Инициативной группы.

 

 

                                                                                            Утверждено

                                                                                                     постановлением президиума ЦК профсоюза работников образования и науки КР

                                                                                                            от  «26» декабря 2019 г. №21-9\6        

 

                                                                                                                                                                                   

П О Л О Ж Е Н И Е

об инициативной группе

Центрального Комитета профсоюза работников образования и науки

Кыргызской Республики

 

 1. Общие положения
  • 1. Инициативная группа Центрального Комитета профсоюза работников образования и науки КР (далее - Группа)) является постоянно действующим совещательным органом.
  • 2. Группа формируется на основе прямого делегирования, решениями президиумов областных, районных, городских профсоюзных комитетов и профсоюзных комитетов ВУЗов и СПУЗов.
  • 3. В своей деятельности Группа руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, Законом КР «О профессиональных союзах», Уставом Профессионального союза работников образования и науки КР и настоящим Положением.

 

 1. Основные задачи инициативной группы
  • 1. Защита социальных, экономических и правовых интересов работников образовательных организаций республики, направленные на повышение их уровня жизни.
  • 2. Участие в работе по подготовке проектов законов, регламентирующих социальные, экономические, правовые отношения в системе образования республики.
  • 3. Группа участвует в разработке мер социальной и экономической защиты работников образовательных организаций страны.
  • 4. Группа в своей деятельности не преследует политические цели и задачи, не сотрудничает с политическими партиями.

 

 • Состав Группы и организация её деятельности.
  • 1. Группа формируется в следующем составе:
 • председатель Группы;
 • заместитель председателя Группы;
 • секретарь Группы;
 • члены Группы

и утверждается распоряжением председателя ЦК профсоюза работников образования и науки КР.

 • 2. Количественный состав Группы не должен превышать 15 человек.
 • 3. В отсутствие председателя заседания Группы проводится под руководством его заместителя.
 • 4. Приглашение на заседание Группы производится по списку, согласованному с секретарём Группы и утверждённому распоряжением ЦКП.
 • 5. Заседания группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
 • 6. Члены Группы имеют право:
 • своевременно получать материалы для заседаний Группы;
 • участвовать в обсуждении вопросов на заседании Группы, выражать в письменном виде особое мнение;
 • вносить предложения на организацию, как исключительной мере, пикетирования. демонстраций, шествий педагогических работников в соответствии с законодательством КР.
  • 7. Члены Группы обязаны:
 • своевременно присутствовать на заседаниях Группы;
 • активно участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на повестку дня;
 • доводить до сведения педагогических коллективов результаты своей деятельности в вопросах социальной и экономической защиты работников отрасли;
 • соблюдать этику профсоюзного лидера.
  • 8. Центральный Комитет профсоюза работников образования и науки оказывает Группе практическую помощь, обеспечивает её постановлениями, инструкциями и другими необходимыми для работы материалами по социальному и экономическому положению работников отрасли. Предоставляет помещение для проведения заседаний и хранения документов.
  • 9. Командировочные расходы оплачивает профсоюзный комитет делегирующий члена группы.

 

 1. Заключительные положения.
  • 1. Решение о прекращении деятельности Группы или временной приостановке принимает Центральный Комитет профсоюза работников образования и науки КР.
  • 2. За активную работу по защите социальных и экономических прав работников отрасли члены Группы могут быть представлены к профсоюзным наградам, согласно Положению о наградах Центрального Комитета профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики.
  • 3. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся согласно законодательству КР.