Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Нормативно-правовые акты

Бишкек шаары 2011-жылдын 11-ноябры N 727 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары

2011-жылдын 11-ноябры N 727

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду,

кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо,

төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык

(сөөк коюу боюнча) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби

жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу

 

(КР Өкмөтүнүн

2012-жылдын 9-октябрындагы N 700 токтомунун

редакциясына ылайык)

 

Убактылуу эмгекке жарамсыздык, кош бойлуулук жана төрөт учурларында жарандардын социалдык абалын жакшыртуу, ошондой эле расымдык кызмат көрсөтүүлөрдү компенсациялоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:

- Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөкпулду, кош бойлуулук жана терөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобо;

- Расымдык (сөөк коюуга) жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобо;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөөгө чыгымдар жөнүндө юридикалык жактардын отчетунун формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкерлердин чыгымдары жөнүндө отчеттун формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын чыгымдары жөнүндө отчеттун формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жактардын, патенттин же салык контрактын негизинде иштеген жеке ишкерлердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган адамдардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчеттун формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн муктаждыктын зсебинин формасы жана аны толтуруу тартиби;

- Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча чыгымдар (каржылоо) жөнүндө отчетторду эсепке алуу журналынын формасы.

2. "Калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамын турмушка ашыруу боюнча чаралар тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 29-октябрындагы N 707 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген кесиптик даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу мезгилинде жумушсуз жарандарды каттоо тартиби жана шарттары, аларга жумушсуздук боюнча пособиелерди жана стипендияларды төлөө жөнүндө жободо:

- 7-пункттун алтынчы абзацында "майыптар" деген сөз "ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 43-пункт күчүн жоготту деп табылсын;

- 44-пунктта "социалдык камсыздандыруу фондунун" деген сөз "республикалык бюджеттин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- 48-пункттун экинчи-төртүнчү абзацтары төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

"Кошбойлуулук жана төрөт боюнча өргүү мезгилинде жумушсуздук боюнча жөлөкпул төлөнбөйт.";

- 50-пункттун төртүнчү абзацында "убактылуу эмгекке жарамсыз учурда анын бүткүл мезгилине жана" деген сөздөр алып салынсын.

3. "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча пособиелерди, кош бойлуулук жана төрөт боюнча пособиелерди, сөөк коюуга пособиелерди төлөөлөрдү жана ден соолук чыңдоо иш-чараларын каржылоону мамлекеттик бюджетке өткөрүү боюнча чаралар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 19-июлундагы N 300 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

- бүткүл текст боюнча ар кандай жөндөмөлөрдөгү "Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги" деген сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдө "Социалдык коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

4. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп эсептелсин:

- "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча пособиелерди, кош бойлуулук жана төрөт боюнча пособиелерди, расымдык пособиелерди (сөөк коюуга) дайындоо жана төлөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 14-августундагы N 576 токтому;

- "Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча пособиелерди, кош бойлуулук жана төрөт боюнча пособиелерди, расымдык пособиелерди (сөөк коюуга) дайындоо жана төлөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 14-августундагы N 576 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөетүнүн 2008-жылдын 31-июлундагы N 414 токтому.

5. Жогоруда көрсөтүлгөн жоболордо турмушка ашыруу каралган иш-чараларды каржылоо тиешелүү жылга республикалык бюджетте каралган каражаттардын чегинде жүргүзүлсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 9-октябрындагы N 700 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратындагы социалдык камсыз кылуу, саламаттык сактоо, эмгек жана миграция бөлүмүнө жүктөлсүн.

7. Бул токтом 2011-жылдын 1-ноябрынан тартып күчүнө кирет.

8. Бул токтом расмий жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансын.

 

Кыргыз Республикасынын

Биринчи вице-премьер-министри,

Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Ө.Бабанов

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Ай сайын отчеттук айдан кийинки Составляется ежемесячно,

айдын 25ине чейин түзүлөт до 25 числа после отчетного месяца

 

Райондук/шаардык социалдык жактан коргоо башкармалыгы/Районное/городское управление социальной защиты __________________________________ _______________________________________________________________________

(район/шаар) (район/город)

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен

юридикалык жактардын, юридикалык жакты түзбөстөн

патенттин же салык контрактын негизинде иштеген жеке

ишкерлердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер)

чарбаларынын жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган

жарандардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчеттун формасы

 

Форма сводного отчета юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, работающих на основе патента или налогового

контракта, крестьянских (фермерских) хозяйств без

образования юридического лица и лиц, состоящих на учете

в службе занятости, о расходах по выплате пособий

по беременности и родам и на погребение

из республиканского бюджета

 

(КР Өкмөтүнүн

2012-жылдын 9-октябрындагы N 700 токтомунун

редакциясына ылайык)

 

__________________________ 201__ ж/г. _________________ (район/шаар) (район/город) (ай/месяц)

 

Төлөмдөрдүн коддору/Коды выплат: кош бойлуулук жана төрөт боюнча/по беременности и родам 020; сөөк коюуга/на погребение - 030

┌─┬────────────────────────┬────────────┬─────────┬────────┬──────────┬

│N│       Юридикалык       │ Юридикалык │Жөлөкпул-│ Жылдын │   Жыл    │

│ │   жактардын аталышы.   │    жак,    │   дун   │башталы-│ башынан  │

│ │     Жеке ишкердин,     │ ишкердиктин│коддору/ │ шындагы│   бери   │

│ │     дыйкан (фермер)    │    түрү/   │  Коды   │ калдык/│ жөлөкпул │

│ │        чарбанын        │ Юридическое│ пособий │ Остаток│алуучулар-│

│ │       мүчөсүнүн,       │  лицо, вид │         │   на   │ дын саны │

│ │      жумушсуздун,      │деятельности│         │ начало │  (адам)/ │

│ │        социалдык       │            │         │  года, │Количество│

│ │     жөлөкпул алуучу    │            │         │  сомов │ получате-│

│ │   адамдын, иштебеген   │            │         │        │    лей   │

│ │    адамдын аты-жөнү/   │            │         │        │ пособий с│

│ │      Наименование      │            │         │        │  начала  │

│ │    юридических лиц,    │            │         │        │   года,  │

│ │   ФИО индивидуального  │            │         │        │  (чел.)  │

│ │    предпринимателя,    │            │         │        │          │

│ │   члена крестьянского  │            │         │        │          ├

│ │(фермерского) хозяйства,│            │         │        │          │

│ │   безработного, лица,  │            │         │        │          │

│ │ получающего социальное │            │         │        │          │

│ │        пособие,        │            │         │        │          │

│ │   неработающего лица   │            │         │        │          │

│ │                        │            │         │        │          │

│ │                        │            │         │        │          │

│ │                        │            │         │        │          │

│ │                        │            │         │        │          │

│ │                        │            │         │        │          │

├─┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┼

│1│             2          │      3     │    4    │    5   │     6    │

├─┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┼

│ │Жыйынтыгы/Итого         │            │         │        │          │

├─┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┼

│ │А.и. жеке ишкердин/     │            │         │        │          │

│ │В т.ч. индивидуального  │            │         │        │          │

│ │предпринимателя         │            │         │        │          │

├─┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┼

│ │Дыйкан (фермер)         │            │         │        │          │

│ │чарбасынын мүчөсү/Член  │            │         │        │          │

│ │крестьянского           │            │         │        │          │

│ │(фермерского) хозяйства │            │         │        │          │

├─┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┼

│ │Жумушсуз/Безработный    │            │         │        │          │

├─┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┼

│ │Социалдык жөлөкпул      │            │         │        │          │

│ │алуучу адам/Лица,       │            │         │        │          │

│ │получающие социальное   │            │         │        │          │

│ │пособие                 │            │         │        │          │

├─┼────────────────────────┼────────────┼─────────┼────────┼──────────┼

│ │Иштебеген адам/         │            │         │        │          │

│ │Неработающее лицо       │            │         │        │          │

└─┴────────────────────────┴────────────┴─────────┴────────┴──────────┴

┬─────────────────┬───────────┬────────┬──────────────────────────────┐

│   Иш берүүчү    │Жыл башта- │Отчеттук│     Юридикалык жактардын     │

│  тарабынан жыл  │  лышынан  │  айдын │    банктагы реквизиттери     │

│башталышынан бери│   бери    │ бүткөн │       жана дареги/           │

│  республикалык  │ республи- │ күнүнө │      Адрес, банковские       │

│    бюджеттин    │   калык   │ карата │   реквизиты юридических лиц  │

│    эсебинен     │ бюджеттен │карыздын├───────┬───────┬───────┬──────┤

│   жөлөкпулдар   │   орду    │калдыгы/│ Алуу- │Банктын│ Алыш- │ Банк-│

│   эсептелди/    │толтурулду,│ Остаток│чунун/ │дареги/│бериш/ │  тын │

│    Начислено    │   сом/    │задол-  │  РОК  │ Адрес │ жеке  │МФОсу/│

│     пособий     │ Возмещено │женности│банкы/ │ банка │эсеби/ │  МФО │

│  работодателем  │из респуб- │на конец│ п.б.  │       │Расчет-│ банка│

│     за счет     │ликанского │отчетно-│ Банк/ │       │ ный/  │      │

│республиканского │  бюджета  │  го    │  п/о  │       │лицевой│      │

│     бюджета     │ с начала  │ месяца,│получа-│       │ счет  │      │

│  с начала года  │года, сомов│  сомов │ теля/ │       │       │      │

├────────┬────────┤           │        │  РОК  │       │       │      │

│Бардыгы,│  Анын  │           │        │       │       │       │      │

│  сом/  │ ичинде │           │        │       │       │       │      │

│ Всего, │отчеттук│           │        │       │       │       │      │

│  сомов │  айда, │           │        │       │       │       │      │

│        │  сом/  │           │        │       │       │       │      │

│        │ В т.ч. │           │        │       │       │       │      │

│        │   за   │           │        │       │       │       │      │

│        │отчетный│           │        │       │       │       │      │

│        │ месяц, │           │        │       │       │       │      │

│        │  сомов │           │        │       │       │       │      │

┼────────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│    7   │    8   │     9     │   10   │   11  │   12  │   13  │  14  │

┼────────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│        │        │           │        │       │       │       │      │

┼────────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

┼────────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

┼────────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│        │        │           │        │       │       │       │      │

┼────────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

┼────────┼────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┤

│        │        │           │        │       │       │       │      │

│        │        │           │        │       │       │       │      │

┴────────┴────────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┘

 

Отчетту түзгөн кызматкердин аты-жөнү/ФИО должностного лица, составившего отчет _________________________________________________________

 

_________________________________ 20__ ж/г. "___" ________________

колу/подпись

 

Эскертүү: Эгерде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдардын орду толтурулгандыгы жөнүндө юридикалык жактардын маалыматтарын көрсөткөнгө саптар жетишсиз болсо, алар жөнүндөгү маалыматтарды өзүнчө баракка ушул отчеттун формасындагы бардык реквизиттерин көрсөтүү менен тиркөө керек.

Примечание: В случае недостаточности строк для указания данных юридических лиц для возмещения расходов по выплате пособий по беременности и родам и на погребение необходимо приложить сведения на отдельном листе, с указанием всех реквизитов данной формы отчета.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк

коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык

бюджеттен чыгымдардын ордун толтуруу үчүн

муктаждыктын эсебинин формасын толтуруу

ТАРТИБИ

 

1. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча чыгымдардын ордун толтуруу (каржылоо) үчүн муктаждыктын эсеби отчеттук айдан кийинки айдын 1ине чейин жүргүзүлөт жана социалдык коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органынын ведомстволук бөлүмүнө жөнөтүлөт.

2. Социалдык коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органынын ведомстволук бөлүмү социалдык коргоо башкармалыктарынан алынган эсептердин жана талап кылынган сумманын негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдарды республикалык бюджеттен каржылоо (ордун толтуруу) үчүн керектөөнүн жыйынды буйрутмасын (жалпыланган эсепти) отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин түзөт.

Жалпыланган эсеп (буйрутма) түзүмдүк (финансылык) бөлүмгө берилет, ал каржылоону ачуу үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Борбордук казыналыкка бюджеттик реестрди даярдайт.

Борбордук казыналык бюджеттик реестрдин негизинде акча каражаттарын социалдык коргоо башкармалыктарынын казыналыктын региондук бөлүмдөрүндө ачылган эсептешүү эсептерине которот.

3. Социалдык коргоо башкармалыктары республикалык бюджеттен каражаттардын келип түшүшүнө жараша кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга чыгымдарды каржылоого (ордун толтурууга) акча каражаттарын өз учурунда которууну төмөнкүчө уюштурат:

- иш берүүчүлөрдүн банктагы эсептешүү эсептерине банктык төлөм тапшырмалары боюнча;

- бюджеттик уюмдардын эсептешүү эсептерине казыналыктар ортосундагы жана ички казыналык тапшырмалар боюнча;

- иш берүүчүлөргө, арыз ээлерине, жумушсуздарга, патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкерлерге, дыйкан (фермер) чарбанын мүчөлөрүнө Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын райондук байланыш филиалдарынын эсептешүү эсептерине же алуучунун жашаган жери боюнча банкка (анын ичинде убактылуу жашаган жери боюнча).

1) Мында байланыш филиалдарына жөнөтүлүүчү ф. П-2м тапшырмаларында жана ведомосттордо же жөлөкпулдарды төлөөгө банктык тапшырмада социалдык коргоо башкармалыктары кызмат көрсөтүү үчүн комиссиялык акынын суммасын алып салуу менен жөлөкпулдун өлчөмүн көрсөтөт.

2) Байланыш бөлүмдөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө социалдык коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы менен Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын жана банктын ортосунда түзүлгөн келишимдин шарттарына ылайык жүргүзүлөт.

4. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды төлөө Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын байланыш филиалдары жана социалдык коргоо башкармалыктары аркылуу мамлекеттик жөлөкпулдарды, акчалай компенсацияларды, кош бойлуулук жана төрөт боюнча, сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөөнүн тартибин жөнгө салган ченемдик укуктук актыга ылайык жүргүзүлөт.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Ар бир отчеттук айдан кийинки Составляется ежемесячно

1-числого чейин түзүлөт до 1 числа после отчетного месяца

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен

чыгымдардын ордун толтуруу үчүн муктаждыктын

эсебинин формасы

 

Форма расчета потребности для возмещения расходов

по выплате пособий по беременности и родам и на

погребение из республиканского бюджета

 

__________________________________________________________________

(райондук/шаардык социалдык жактан коргоо

башкармалыгы/районное/городское управление социальной защиты)

 

20__ ж/г. _________________

(ай/месяц)

 

┌───────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────┬

│Төлөмдөрдүн коддору│Жөлөкпулдун аталышы │Жылдын башталышындагы калдык│

│    Коды выплат    │Наименование пособий│  Остаток на начало года    │

│                   │                    ├────────────────┬───────────┤

│                   │                    │  Алуучулардын  │   Сумма,  │

│                   │                    │   саны, адам   │   сомов   ├

│                   │                    │Кол-во получат.,│           │

│                   │                    │      чел.      │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           ├

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

│                   │                    │                │           │

├───────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────┼

│         1         │          2         │        3       │     4     │

├───────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────┼

│        020        │Кош бойлуулук жана  │                │           │

│                   │төрөт боюнча/По     │                │           │

│                   │беременности и родам│                │           │

├───────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────┼

│        030        │Сөөк коюуга/На      │                │           │

│                   │погребение          │                │           │

├───────────────────┼────────────────────┼────────────────┼───────────┼

│                   │Жыйынтыгы/Итого:    │                │           │

└───────────────────┴────────────────────┴────────────────┴───────────┴

┬─────────────────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐

│Республикалык бюджеттин эсебинен │Жыл башталышынан│  Отчеттук айдын  │

│     жөлөкпулдар эсептелди       │      бери      │   бүткөн күнүнө  │

┤Начислено пособий за счет средств│  республикалык │  карата карыздын │

│   республиканского бюджета      │ бюджеттен орду │      калдыгы     │

├──────────────┬──────────────────┤   толтурулду   │      Остаток     │

│     Жыл      │    Анын ичинде   │  Возмещено из  │ задолженности на │

│ башталышынан │  отчеттук айда   │     средств    │  конец отчетного │

│ бери бардыгы │    В т.ч. за     │республиканского│      месяца      │

│   Всего с    │  отчетный месяц  │бюджета с начала│                  │

│ начала года  │                  │      года      │                  │

├───────┬──────┼─────────┬────────┼────────┬───────┼─────────┬────────┤

│Алуучу-│Сумма,│Алуучу-  │Сумма,  │Алуучу- │Сумма, │Алуучу-  │Сумма,  │

│лардын │сомов │лардын   │сомов   │лардын  │сомов  │лардын   │сомов   │

│саны,  │      │саны,    │        │саны,   │       │саны,    │        │

│адам   │      │адам     │        │адам    │       │адам     │        │

│Кол-во │      │Кол-во   │        │Кол-во  │       │Кол-во   │        │

│полу-  │      │получат.,│        │полу-   │       │получат.,│        │

│чат.,  │      │чел.     │        │чат.,   │       │чел.     │        │

│чел.   │      │         │        │чел.    │       │         │        │

┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│   5   │   6  │    7    │    8   │    9   │   10  │    11   │   12   │

┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│       │      │         │        │        │       │         │        │

│       │      │         │        │        │       │         │        │

│       │      │         │        │        │       │         │        │

┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│       │      │         │        │        │       │         │        │

│       │      │         │        │        │       │         │        │

┼───────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼────────┤

│       │      │         │        │        │       │         │        │

┴───────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┘

 

Башкармалыктын жетекчиси/

Руководитель управления __________________ ____________________

(Аты-жөнү/ФИО) (колтамгасы/подпись)

 

Башкы (улук) бухгалтер/

Главный (старший) бухгалтер ________________ ____________________

(Аты-жөнү/ФИО) (колтамгасы/подпись)

 

М.О./М.П. 20__ ж/г. "___" ________________

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк

коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен

төлөөгө чыгымдар жөнүндө юридикалык жактардын

отчетунун формасын толтуруу

ТАРТИБИ

 

1. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөөгө чыгымдар жөнүндө юридикалык жактардын отчету уюштуруу-укуктук формаларына жана менчигинин түрүнө карабастан юридикалык жактар (мындан ары - иш берүүчүлөр), анын ичинде юридикалык жакты түзүү менен жеке ишкерлер, дыйкан (фермер) чарбалары (мындан ары - ДФЧ) тарабынан түзүлөт.

2. Салык органдарында катталган жана салык төлөгөн иш берүүчүлөр кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө отчетту чыгымдардын ордун республикалык бюджеттин каражаттарынан толтуруу үчүн отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин эки нускада социалдык коргоо башкармалыктарына берет.

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды алуучулардын Ф.А.Ж. көрсөтүү үчүн саптар жетишсиз болгон учурда ушул формадагы отчеттун бардык реквизиттерин көрсөтүү менен өзүнчө барактагы маалыматтарды тиркөө керек.

3. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулду төлөөгө чыгымдар жөнүндө отчетту социалдык коргоо башкармалыгына беришет:

- иш берүүчүлөр - өздөрү салык органдарында катталган жер боюнча;

- иш берүүчүлөрдүн, республиканын бүткүл аймагы боюнча өздөрүнүн өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрү (же филиалдары) бар, бөлүмдөрү салык органдарында өз алдынча катталган жана кызматкерлерге эмгек акыны эсептөөнү борбордоштуруп жүргүзгөн иш берүүчүлөр - бул бөлүмдөр салык органдарында катталган жер боюнча;

- борбордук (же башкы офиси) бийик тоолуу жана алыскы зоналарга кирбеген региондо турган өздөрүнүн өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрү (же филиалдары) бар иш берүүчүлөр - борбордук офис салык органдарында катталган жер боюнча;

- жеке ишкерлер, ДФЧнын мүчөлөрү - жашаган (катталган), анын ичинде убактылуу жашаган жери боюнча.

1) Отчетко эмгекке жарамсыздык баракчаларынын, каза тапкандыгы жөнүндө маалымкаттын же каза тапкандыгы жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү тиркелет.

2) Эмгек акынын өлчөмү жагынан түшүнүксүз суроолор же шектенүүнү пайда кылган маселелер келип чыккан учурда социалдык коргоо башкармалыктарынын талабы боюнча иш берүүчүлөр отчетко кошумча түрдө ырастаган документтерди (кызматкерлердин эмгек акысынын өлчөмү жөнүндө маалымкатты, ишке кабыл алуу жана бошотуу жөнүндө буйруктардын, жумуш убактысын эсепке алуу табелинин, эмгек келишиминин көчүрмөлөрүн) берет. Айрым учурларда социалдык коргоо башкармалыктарынын кызматкерлери жерине баруу менен иш берүүчүлөр берген ырастоочу документтердин тууралыгын кайчы текшерүүнү жана саламаттык сактоо органдары эмгекке жарамсыздык баракчаларын беришин уюштурууга укуктуу.

4. Социалдык коргоо башкармалыгына алгачкы жолу кайрылганда иш берүүчүлөр отчетторго төмөнкүдөй документтердин көчүрмөлөрүн тиркейт:

- статистика органдарынан каттоо жөнүндө күбөлүктүн;

- салык кызматынын органдарынан каттоо карточкасынын;

- банктагы эсептешүү эсебинин реквизиттерин.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтер иш берүүчү тарабынан жаңыртылат жана жыл сайын социалдык коргоо башкармалыктарына берилет, ал эми дарек, банктагы эсептешүү эсебинин номери же каттоо номери өзгөргөн учурда көрсөтүлгөн кырдаалдар болушуна жараша берилет.

5. Түзүлгөн отчетторго тиешелүү иш берүүчүнүн эсептешүү эсептери ачылган финансы-кредиттик мекемелерде (банктарда) колтамгаларынын үлгүлөрү бар жетекчи (биринчи кол коюу укугу бар адам) жана башкы бухгалтер кол коет, мөөр менен күбөлөндүрүлөт жана ар бир отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин социалдык коргоо башкармалыгына берилет.

Отчеттун социалдык коргоо башкармалыгы тарабынан күбөлөндүрүлгөн бир нускасы юридикалык жакка кайра кайтарылат.

6. Иш берүүчүлөр кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга эсептелген жана республикалык бюджеттен төлөнгөн жөлөкпулдардын өзүнчө эсебин жүргүзөт.

7. Иш берүүчү зарыл документтердин жана отчеттун өз учурунда берилиши, отчеттун маалыматтарынын ишенимдүүлүгү жана жөлөкпулдарды төлөөгө каражаттардын туура чыгымдалышы үчүн жоопкерчилик тартат.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды

жана сөөк коюуга жөлөкпулду төлөө боюнча

республикалык бюджеттен чыгымдар (финансылоо)

жөнүндө отчеттордун журналынын формасы

 

Форма журнала учета отчетов о расходах (финансировании)

по выплате пособия по беременности и родам и пособия

на погребение из республиканского бюджета

 

┌─┬───────────────┬────────┬───────────────────────────────────┬──────┬

│N│Мекеме-уюмдун, │Отчетту │       Жылдын башталышындагы       │Коли- │

│ │ишкананын      │кабыл   │    жөлөкпулдардын суммасынын      │чество│

│ │аталышы/       │алуу    │   калдыгы/Остаток сумм пособий    │лист- │

│ │Наименование   │күнү/   │          на начало года           │ков   │

│ │организации,   │Дата    ├───────────┬───────────┬───────────┤нетру-│

│ │предприятия,   │приема  │кош        │сөөк       │жыйынтыгы/ │доспо-│

│ │учреждения,    │отчета, │бойлуулук  │коюуга/на  │итого:     │соб-  │

│ │               │        │жана       │погребение │           │ности │

│ │ИНН, эсеп      │Отчет   │төрөт      │           │           │      │

│ │счету, дареги, │берүү-  │боюнча/по  │           │           │      │

│ │телефон,       │чүнүн   │беремен-   │           │           │      │

│ │жеке ишкердин, │кызматы/│ности и    │           │           │      │

│ │дыйкан (фермер)│долж-   │родам      │           │           │      │

│ │чарбанын       │ность,  ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┤      │

│ │мүчөсүнүн,     │сдавшего│саны/│сум- │саны/│сум- │саны/│сум- │      │

│ │жумушсуз       │отчет   │чис- │масы/│чис- │масы/│чис- │масы/│      │

│ │адамдардын     │        │лен- │сумма│лен- │сумма│лен- │сумма│      │

│ │аты-жөнү/ИИН,  │        │ность│     │ность│     │ность│     │      │

│ │расчетный      │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │счет, адрес,   │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │телефон, ФИО   │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │индивидуального│        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │предпринима-   │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │теля, члена    │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │крестьянского  │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │(фермерского)  │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │хозяйства,     │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │безработного   │        │     │     │     │     │     │     │      │

├─┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼

│1│       2       │    3   │  4  │  5  │  6  │  7  │  8  │  9  │  10  │

├─┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼

├─┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼

├─┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼

├─┼───────────────┼────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼

│ │Айдын          │        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │жыйынтыгы/Итого│        │     │     │     │     │     │     │      │

│ │за месяц       │        │     │     │     │     │     │     │      │

└─┴───────────────┴────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴

┬──────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────

│Коли- │     Начисленная сумма пособий    │Жөлөкпулдарды республикалык

│чество│   Жөлөкпулдарга төлөнгөн сумма   │ бюджет эсебинен каржылоо

│спра- ├───────────┬───────────┬──────────┤ (толтуруу)/Финансирование

│вок   │кош        │сөөк       │жыйынтыгы/│  (возмещение) пособий из

│(на   │бойлуулук  │коюуга/на  │итого:    │  республиканского бюджета

│пог-  │жана төрөт │погребение │          ├─────────────┬─────────────┬

│ребе- │боюнча/по  │           │          │төлөм        │төлөм        │

│ние)  │беремен-   │           │          │тапшырманын  │тапшырманын  │

│      │ности и    │           │          │же ведомостун│же ведомостун│

│      │родам      │           │          │күнү/дата    │N/N          │

│      │           │           │          │платежного   │платежного   │

│      ├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬────┤поручения    │поручения    │

│      │саны/│сум- │саны/│сум- │саны/│сум-│или ведомости│или ведомости│

│      │чис- │масы/│чис- │масы/│чис- │ма- │             │             │

│      │лен- │сумма│лен- │сумма│лен- │сы/ │             │             ├

│      │ность│     │ность│     │ность│сум-│             │             │

│      │     │     │     │     │     │ма  │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼

│  11  │  12 │  13 │  14 │  15 │  16 │ 17 │     18      │      19     │

┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼

┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼

┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼

┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────────────┼─────────────┼

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

│      │     │     │     │     │     │    │             │             │

┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────────────┴─────────────┴

────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

                                    │Отчеттук мөөнөттүн бүткөн күнүнө │

                                    │карата жөлөкпулдардын суммасынын │

                                    │  калдыгы/Остаток сумм пособий   │

                                    │   на конец отчетного периода    │

                                    │                                 │

┬───────────┬───────────┬───────────┼───────────┬──────────┬──────────┤

│кош        │сөөк       │жыйынтыгы/ │кош        │сөөк      │жыйынтыгы/│

│бойлуулук  │коюуга/на  │итого:     │бойлуулук  │коюуга/на │итого:    │

│жана төрөт │погребение │           │жана төрөт │погребение│          │

│боюнча/по  │           │           │боюнча/по  │          │          │

│беременнос-│           │           │беременнос-│          │          │

│ти и родам │           │           │ти и родам │          │          │

│           │           │           │           │          │          │

│           │           │           │           │          │          │

├─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬─────┼─────┬────┼─────┬────┤

│саны/│сум- │саны/│сум- │саны/│сум- │саны/│сум- │саны/│сум-│саны/│сум-│

│чис- │масы/│чис- │масы/│чис- │масы/│чис- │масы/│чис- │ма- │чис- │ма- │

│лен- │сумма│лен- │сумма│лен- │сумма│лен- │сумма│лен- │сы/ │лен- │сы/ │

│ность│     │ность│     │ность│     │ность│     │ность│сум-│ность│сум-│

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │ма  │     │ма  │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│  20 │  21 │  22 │  23 │  24 │  25 │  26 │  27 │  28 │ 29 │  30 │ 31 │

┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┤

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

│     │     │     │     │     │     │     │     │     │    │     │    │

┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┘

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча

патенттин же салык контрактынын негизинде

иштеген жеке ишкерлердин чыгымдары

жөнүндө отчеттун формасын толтуруу

ТАРТИБИ

 

Патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкерлер республикалык бюджеттен кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө отчетту, отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин эки нускада түзөт.

Социалдык коргоо башкармалыгына кайрылган учурда жеке ишкерлер көрсөтүлгөн отчетко төмөнкүдөй документтерди тиркейт:

- эмгекке жарамсыздык баракчасын;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- патенттин көчүрмөсүн (патенттин негизинде иштеген адамдарга);

- статистика органдарынан каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн жана салык кызматынын органдары менен салык контрактынын же салыкты төлөө жөнүндө маалымкаттын (Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин күбөлүгүнүн негизинде иштеген адамдарга) көчүрмөсүн;

- каза тапкандыгы жөнүндө маалымкатты же күбөлүктүн көчүрмөсүн.

Социалдык коргоо башкармалыгы күбөлөндүргөн отчеттун бир нускасы жеке ишкерге кайра кайтарылат.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Ар бир отчеттук айдан кийинки Составляется ежемесячно, не позднее 15-числого чейин түзүлөт, 15 числа после отчетного месяца

сом менен в сомах

 

__________________________________________________________________

(район/шаар)/(район/город)

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды төлөө боюнча юридикалык жакты түзбөстөн

патенттин негизинде иштеген жеке ишкерлердин чыгымдары

жөнүндө отчеттун формасы

 

Форма отчета индивидуальных предпринимателей, работающих

на основе патента или налогового контракта, о расходах

по выплате пособий по беременности и родам и на

погребение из республиканского бюджета

 

Жалпы маалымат/Общие сведения

 

Жеке ишкердин аты-жөнү/ФИО индивидуального предпринимателя _______ _______________________________________________________________________

Патенттин N же ИНН/ИНН или N патента или налогового контракта ____ _______________________________________________________________________

Патенттин мөөнөтү/Срок действия патента или налогового контракта _ _______________________________________________________________________

Улуттук статкомитетинин күбөлүгүнүн N жана берилген датасы/N и дата выдачи свидетельства Нацстаткома: __________________________________

Дареги/Адрес: ____________________________________________________

Почта индекси/Почтовый индекс: ___________________________________

Телефон: _____ Жүргүзгөн иштин түрү/Вид деятельности: ____________

Паспорт ___________________________ _____________________________

паспорттун N/N паспорта ким берген/кем выдан

_______________________________________________________________________

качан берген/когда выдан

Мезгил/Период ____________________________________________________

Отчетту тапшыруу мөөнөтү/Срок представления отчета _______________

 

I. Республикалык бюджеттен чыгымдардын

ордун толтуруу боюнча эсептер

Расчеты по возмещению расходов из средств

республиканского бюджета

 

┌──┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│N │   Көрсөткүчтөрдүн аталышы/Наименование показателей  │Сумма, сомов│

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1 │Жылдын башталышындагы калдык/Остаток на начало года  │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2 │Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттин        │            │

│  │эсебинен жөлөкпулдар эсептелди, бардыгы/Всего        │            │

│  │начислено пособий за счет республиканского бюджета   │            │

│  │с начала года                                        │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2а│анын ичинде/в том числе за ___________ айы үчүн/месяц│            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3 │Текшерүүнүн натыйжасы боюнча жөлөкпулдардын          │            │

│  │суммасынын көбөйтүлүшү (+), азайтылышы (-)/Увеличение│            │

│  │(+), уменьшение (-) суммы пособий по результатам     │            │

│  │проверки                                             │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│4 │Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттен орду   │            │

│  │толтурулду/Возмещено республиканским бюджетом с      │            │

│  │начала года                                          │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│5 │Отчеттук айдын бүткөн күнүнө карата карыздын         │            │

│  │калдыгы/Остаток задолженности на конец отчетного     │            │

│  │месяца                                               │            │

└──┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

 

II. Кошумча маалыматтар/Дополнительные сведения

 

┌──┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│N │              Көрсөткүчтөр/Показатели                │Сумма, сомов│

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1 │Патенттин же салыктын акыркы эки айдагы суммасы      │            │

│  │Сумма патента или налога за один месяц               │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2 │Жөлөкпулдун өлчөмүн эсептөө үчүн орточо бир айлык    │            │

│  │эмгек акы                                            │            │

│  │Среднемесячная заработная плата для расчета размера  │            │

│  │пособия                                              │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3 │Жөлөкпулдун өлчөмүн эсептөө үчүн орточо бир күндүк   │            │

│  │эмгек акы                                            │            │

│  │Среднедневная заработная плата для расчета размера   │            │

│  │пособия                                              │            │

└──┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

 

III. Кош бойлуулук жана төрөт жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө маалымат

Сведения о расходах по выплате пособий по беременности

и родам и на погребение

 

┌─┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────┐

│N│Жөлөкпул-│Эмгекке │Эмгекке │Аптадагы│Иштен   │     Чыгымдар        │

│ │дун      │жарам-  │жарам-  │иш      │бошо-   │      Расходы        │

│ │аталышы  │сыздык  │сыздык  │күндөр- │тулган  ├─────┬───────────────┤

│ │Жөлөкпул-│баракча-│мезгили │дүн     │күндөр- │Бар- │ анын ичинде/в │

│ │ду       │сынын   │жана    │саны    │дүн     │дыгы │   том числе   │

│ │алуучу-  │сериясы,│каза    │Коли-   │саны    │Все- ├───────┬───────┤

│ │лардын   │N, каза │болгон  │чество  │(иш     │го,  │Өздүк  │Респуб-│

│ │аты-жөнү │болгон- │дата    │рабочих │күндөрү)│сомов│каража-│ликалык│

│ │Наимено- │дугу    │Период  │дней в  │Коли-   │     │тынын  │бюджет-│

│ │вание    │тууралуу│нетрудо-│неделю  │чество  │     │эсеби- │тин    │

│ │пособий, │маалымат│способ- │        │дней    │     │нен    │эсеби- │

│ │ФИО      │Серия,  │ности и │        │осво-   │     │За счет│нен    │

│ │получа-  │N листка│дата    │        │бождения│     │собст- │За счет│

│ │телей    │нетрудо-│смерти  │        │от      │     │венных │респуб-│

│ │пособий  │способ- │        │        │работы  │     │средств│ликан- │

│ │         │ности,  │        │        │(рабочие│     │предъ- │ского  │

│ │         │справки │        │        │ дни)   │     │явите- │бюдже- │

│ │         │о смерти│        │        │        │     │ля,    │та,    │

│ │         │        │        │        │        │     │сомов  │сомов  │

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│1│    2    │    3   │    4   │    5   │    6   │  7  │   8   │   9   │

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│а│Кош      │        │        │        │        │     │       │       │

│ │бойлуулук│        │        │        │        │     │       │       │

│ │жана     │        │        │        │        │     │       │       │

│ │төрөт    │        │        │        │        │     │       │       │

│ │боюнча/По│        │        │        │        │     │       │       │

│ │беремен- │        │        │        │        │     │       │       │

│ │ности и  │        │        │        │        │     │       │       │

│ │родам    │        │        │        │        │     │       │       │

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│б│Сөөк     │        │        │        │        │     │       │       │

│ │коюуга/На│        │        │        │        │     │       │       │

│ │погребе- │        │        │        │        │     │       │       │

│ │ние      │        │        │        │        │     │       │       │

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│ │Жыйынты- │        │        │        │        │     │       │       │

│ │гы/Итого:│        │        │        │        │     │       │       │

└─┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────┘

 

Отчет тапшыруучу (кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул алуучу же каза болгон адамдын жакын тууганы, же чындыгында көмгөн башка адам)

Предъявитель отчета (получатель пособия по беременности и родам или член семьи умершего, или лицо, фактически осуществившее похороны)

 

_________________ ____________________ 20__ ж/г. "___" ___________

(Аты-жөнү/ФИО) (колтамгасы/подпись)

 

М.О./М.П.

 

______________________________________ 20__ ж/г. "___" ___________

Отчетту кабыл алган жана текшерген кызматкердин аты-жөнү жана отчетту кабыл алган дата/ФИО должностного лица, принявшего и проверившего отчет, и дата принятия отчета.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча

юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын

чыгымдары жөнүндө отчеттун формасын толтуруу

ТАРТИБИ

 

1. Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбанын мүчөлөрү кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө отчетту отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин эки нускада түзөт.

Социалдык коргоо башкармалыгына кайрылган учурда дыйкан (фермер) чарбанын эмгекке жарамдуу мүчөлөрү көрсөтүлгөн отчетко төмөнкүдөй документтерди тиркейт:

- эмгекке жарамсыздык баракчасын же каза тапкандыгы жөнүндө маалымкатты, же күбөлүктүн көчүрмөсүн;

- паспорттун көчүрмөсүн;

- жер участкасына жеке менчик укугу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн;

- жер салыгын төлөгөндүгү жөнүндө маалымкатты.

1) Дыйкан (фермер) чарбага мүчө болгондор бир региондон башкасына көчкөн учурда отчетко мурда жашаган жеринен жер участкасына жеке менчик укугу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн жана жер салыгын төлөгөндүгү жөнүндө маалымкатты тиркейт.

2) Социалдык коргоо башкармалыгы күбөлөндүргөн отчеттун бир нускасы дыйкан (фермер) чарбанын мүчөсүнө кайра кайтарылат.

2. Дыйкан (фермер) чарбанын мүчөлөрү зарыл документтерди жана отчетторду өз учурунда берүү, отчеттун маалыматтарынын ишенимдүүлүгү үчүн жоопкерчилик тартат.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Ар бир отчеттук айдан кийинки Составляется ежемесячно, не позднее 15-числого чейин түзүлөт 15 числа после отчетного месяца,

сом менен в сомах

 

__________________________________________________________________

(район/шаар)/(район/город)

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө

боюнча юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер)

чарбаларынын чыгымдары жөнүндө отчеттун формасы

 

Форма отчета крестьянских (фермерских) хозяйств

без образования юридического лица о расходах

по выплате пособий по беременности и родам

и на погребение из республиканского бюджета

 

Юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарба

жөнүндө маалымат/Сведение о крестьянском (фермерском)

хозяйстве без образования юридического лица

 

Дыйкан (фермер) чарбасынын мүчөсүнүн аты-жөнү/ФИО члена крестьянских (фермерских) хозяйств: ____________________________________________ _______________________________________________________________________

ИНН крестьянского (фермерского) хозяйства: _______________________

Дыйкан (фермер) чарбасынын мүчөсүнүн жашаган дареги/Домашний адрес члена крестьянского (фермерского) хозяйства: __________________________

Телефон: __________ Почта индекси/Почтовый индекс: _______________

Жүргүзгөн иштин түрү/Вид деятельности: ___________________________

Паспорттун маалыматтары/Данные паспорта: N _______________________ _______________________________________________________________________

Кимдер тарабынан жана качан берилген/Кем и когда выдан

 

I. Республикалык бюджеттен чыгымдардын ордун

толтуруу боюнча эсептер

Расчеты по возмещению расходов из средств

республиканского бюджета

 

┌──┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│N │   Көрсөткүчтөрдүн аталышы/Наименование показателей  │Сумма, сомов│

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1 │Жылдын башталышындагы калдык/Остаток на начало года  │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2 │Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттин        │            │

│  │эсебинен жөлөкпулдар эсептелди, бардыгы/Всего        │            │

│  │начислено пособий за счет республиканского бюджета   │            │

│  │с начала года                                        │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2а│анын ичинде/в том числе за ___________ айы үчүн/месяц│            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3 │Текшерүүнүн натыйжасы боюнча жөлөкпулдардын          │            │

│  │суммасынын көбөйтүлүшү (+), азайтылышы (-)/Увеличение│            │

│  │(+), уменьшение (-) суммы пособий по результатам     │            │

│  │проверки                                             │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│4 │Жыл башталышынан бери республикалык бюджеттен орду   │            │

│  │толтурулду/Возмещено республиканским бюджетом с      │            │

│  │начала года                                          │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│5 │Отчеттук айдын бүткөн күнүнө карата карыздын         │            │

│  │калдыгы/Остаток задолженности на конец отчетного     │            │

│  │месяца                                               │            │

└──┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

 

II. Жалпы маалымат/Общие сведения

 

┌──┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐

│N │              Көрсөткүчтөр/Показатели                │Сумма, сомов│

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│1 │Кош бойлуулук жана төрөт жана сөөк коюу болоор       │            │

│  │алдында төлөөчү тарабынан өткөн жыл үчүн төлөгөн жер │            │

│  │салыгынын суммасы/Сумма земельного налога,           │            │

│  │выплаченная плательщиком за предыдущий год перед     │            │

│  │наступлением беременности и родов и на погребение    │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│2 │Жөлөкпулдун өлчөмүн эсептөө үчүн дыйкан (фермер)     │            │

│  │чарбанын бир мүчөсүнүн орточо бир айлык эмгек        │            │

│  │акысы/Среднемесячная заработная плата на одного      │            │

│  │члена крестьянского (фермерского) хозяйства для      │            │

│  │расчета пособия                                      │            │

├──┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤

│3 │Жөлөкпулдун өлчөмүн эсептөө үчүн дыйкан (фермер)     │            │

│  │чарбанын бир мүчөсүнүн орточо бир күндүк эмгек акысы │            │

│  │Среднедневная заработная плата на одного члена       │            │

│  │крестьянского (фермерского) хозяйства для расчета    │            │

│  │пособия                                              │            │

└──┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

 

III. Кош бойлуулук жана төрөт жана сөөк коюуга

жөлөкпулду төлөө боюнча чыгымдар жөнүндө маалымат

Сведения о расходах по выплате пособий

по беременности и родам и на погребение

 

┌─┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────────────────┐

│N│Жөлөкпул-│Эмгекке │Эмгекке │Аптадагы│Иштен   │  Чыгымдар/Расходы   │

│ │дун      │жарам-  │жарам-  │иш      │бошо-   ├─────┬───────────────┤

│ │аталышы, │сыздык  │сыздык  │күндөр- │тулган  │Бар- │ анын ичинде/в │

│ │Жөлөкпул-│баракча-│мезгили │дүн     │күндөр- │дыгы │   том числе   │

│ │ду       │сынын   │жана    │саны    │дүн     │Все- ├───────┬───────┤

│ │алуучу-  │сериясы,│каза    │Коли-   │саны    │го,  │Өздүк  │Респуб-│

│ │лардын   │N, каза │болгон  │чество  │(иш     │сомов│каража-│ликалык│

│ │аты-жөнү │болгон- │дата    │рабочих │күндөрү)│     │тынын  │бюджет-│

│ │Наимено- │дугу    │Период  │дней в  │Коли-   │     │эсеби- │тин    │

│ │вание    │тууралуу│нетрудо-│неделю  │чество  │     │нен    │эсеби- │

│ │пособий, │маалымат│способ- │        │дней    │     │За счет│нен    │

│ │ФИО      │Серия,  │ности и │        │осво-   │     │собст- │За счет│

│ │получа-  │N листка│дата    │        │бождения│     │венных │респуб-│

│ │телей    │нетрудо-│смерти  │        │от      │     │средств│ликан- │

│ │пособия  │способ- │        │        │работы  │     │предъ- │ского  │

│ │         │ности,  │        │        │(рабочие│     │явите- │бюдже- │

│ │         │справки │        │        │дни)    │     │ля,    │та,    │

│ │         │о смерти│        │        │        │     │сомов  │сомов  │

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│1│    2    │    3   │    4   │    5   │    6   │  7  │   8   │   9   │

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│а│Кош      │        │        │        │        │     │       │       │

│ │бойлуулук│        │        │        │        │     │       │       │

│ │жана     │        │        │        │        │     │       │       │

│ │төрөт    │        │        │        │        │     │       │       │

│ │боюнча/По│        │        │        │        │     │       │       │

│ │беремен- │        │        │        │        │     │       │       │

│ │ности и  │        │        │        │        │     │       │       │

│ │родам    │        │        │        │        │     │       │       │

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│б│Сөөк     │        │        │        │        │     │       │       │

│ │коюуга/На│        │        │        │        │     │       │       │

│ │погребе- │        │        │        │        │     │       │       │

│ │ние      │        │        │        │        │     │       │       │

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

├─┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────┼───────┼───────┤

│ │Жыйынтыгы│        │        │        │        │     │       │       │

│ │Итого:   │        │        │        │        │     │       │       │

└─┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────┴───────┴───────┘

 

Отчет тапшыруучу (кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул алуучу же каза болгон адамдын жакын тууганы, же чындыгында көмгөн башка адам)

Предъявитель отчета (получатель пособия по беременности и родам или член семьи умершего, или лицо, фактически осуществившее похороны)

 

_________________ ____________________ 20__ ж/г. "___" ___________

(Аты-жөнү/ФИО) (колтамгасы/подпись)

 

М.О./М.П.

 

______________________________________ 20__ ж/г. "___" ___________

Отчетту кабыл алган жана текшерген кызматкердин аты-жөнү жана отчетту кабыл алган дата/ФИО должностного лица, принявшего и проверившего отчет, и дата принятия отчета.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча

юридикалык жактардын, патенттин же салык контрактын

негизинде иштеген жеке ишкерлердин, юридикалык жакты

түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын жана

ишке орноштуруу кызматында эсепте турган

адамдардын чыгымдары жөнүндө

жыйынды отчеттун формасын толтуруу

ТАРТИБИ

 

1. Жыйынды отчет кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулдарды жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды төлөө боюнча иш берүүчүлөрдүн чыгымдарынын ордун кийин толтуруу үчүн, ошондой эле эсепке алуу жана контролдоо үчүн ар бир отчеттук айдан кийинки айдын 25ине чейин эки нускада түзүлөт.

Социалдык коргоо башкармалыктары:

- алынган отчеттордун негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдарды республикалык бюджеттен төлөө боюнча юридикалык жактардын, патенттин же салык контрактынын негизинде иштеген жеке ишкердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын мүчөлөрүнүн жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган жумушсуз адамдардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчетту түзөт;

- кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду жана сөөк коюуга жөлөкпулду төлөө боюнча чыгымдар (каржылоо) жөнүндө отчеттордун журналында каттоону жүргүзөт;

- отчеттор өзүнчө папкага көктөлөт.

2. Жумушсуздук расмий статусу бар, иш менен камсыз кылуу кызматында эсепте турган адамдар кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпул алуу үчүн жашаган жери боюнча социалдык коргоо башкармалыгына төмөнкүдөй документтер менен кайрылат:

- паспорттун көчүрмөсү;

- эмгекке жарамсыздык баракчасы;

- иш менен камсыз кылуу кызматынан маалымкат;

- каза тапкандыгы жөнүндө маалымкат же күбөлүктүн көчүрмөсү.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2011-жылдын 11-ноябрындагы

N 727 токтому менен

бекитилген

 

Ар бир отчеттук айдан кийинки Составляется ежемесячно,

25-числого чейин түзүлөт до 25 числа после отчетного месяца

 

Райондук/шаардык социалдык жактан коргоо башкармалыгы/Районное/городское управление социальной защиты

__________________________________________________________________

(район/шаар) (район/город)

 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга

жөлөкпулдарды төлөө боюнча республикалык бюджеттен

юридикалык жактардын, юридикалык жакты түзбөстөн

патенттин же салык контрактын негизинде иштеген жеке

ишкерлердин, юридикалык жакты түзбөгөн дыйкан (фермер)

чарбаларынын жана ишке орноштуруу кызматында эсепте турган

жарандардын чыгымдары жөнүндө жыйынды отчеттун формасы

 

Форма сводного отчета юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей, работающих на основе патента или налогового

контракта, крестьянских (фермерских) хозяйств вез

образования юридического лица и лиц, состоящих на учете

в службе занятости, о расходах по выплате пособий

по беременности и родам и на погребение

из республиканского бюджета

 

__________________________ 2011 ж/г. _________________ (район/шаар) (район/город) (ай/месяц)

 

Төлөмдөрдүн коддору/Коды выплат: кош бойлуулук жана төрөт боюнча/по беременности и родам 020; сөөк коюуга/на погребение - 030

┌─┬─────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬────────┬──────────

│N│Юридикалык   │Юридикалык  │Жөлөкпулдун│Жылдын   │Алуучу- │Иш

│ │жактардын    │жак,        │коддору    │башталы- │лардын  │берүүчү

│ │аталышы      │ишкердиктин │Коды       │шындагы  │саны,   │тарабынан

│ │Наименование │түрү,       │пособий    │калдык   │адам    │жыл

│ │юридических  │Юридическое │           │Остаток  │Коли-   │башталы-

│ │лиц, ФИО     │лицо, вид   │           │на начало│чество  │шынан

│ │индивидуаль- │деятельности│           │года,    │получа- │бери

│ │ного         │            │           │сомов    │телей   │республи-

│ │предпринима- │            │           │         │пособий │калык

│ │теля,        │            │           │         │с начала│бюджеттин

│ │члена        │            │           │         │года,   │эсебинен

│ │крестьянского│            │           │         │(чел.)  │жөлөкпул-

│ │(фермерского)│            │           │         │        │дар

│ │хозяйства,   │            │           │         │        │эсептелди

│ │безработного │            │           │         │        │Начислено

│ │             │            │           │         │        │пособий

│ │             │            │           │         │        │работода-

│ │             │            │           │         │        │телем

│ │             │            │           │         │        │за счет

│ │             │            │           │         │        │республи-

│ │             │            │           │         │        │канского

│ │             │            │           │         │        │бюджета с

│ │             │            │           │         │        │начала

│ │             │            │           │         │        │года

│ │             │            │           │         │        ├─────────┬

│ │             │            │           │         │        │ Бардыгы │

│ │             │            │           │         │        │ Всего,  │

│ │             │            │           │         │        │ сомов   │

│ │             │            │           │         │        │         │

│ │             │            │           │         │        │         │

│ │             │            │           │         │        │         │

│ │             │            │           │         │        │         │

│ │             │            │           │         │        │         │

│ │             │            │           │         │        │         │

├─┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼

│1│       2     │      3     │      4    │    5    │    6   │    7    │

├─┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼

├─┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼

├─┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼

├─┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼

│ │Жыйынтыгы/   │            │           │         │        │         │

│ │Итого        │            │           │         │        │         │

├─┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼

│ │В т.ч.       │            │           │         │        │         │

│ │индивидуаль- │            │           │         │        │         │

│ │ного         │            │           │         │        │         │

│ │предпринима- │            │           │         │        │         │

│ │теля         │            │           │         │        │         │

├─┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼

│ │Член         │            │           │         │        │         │

│ │крестьянского│            │           │         │        │         │

│ │(фермерского)│            │           │         │        │         │

│ │хозяйства    │            │           │         │        │         │

├─┼─────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼

│ │Безработный  │            │           │         │        │         │

└─┴─────────────┴────────────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴

─────────┬──────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┐

         │Жыл       │Отчеттук │     Юридикалык жактардын банктагы     │

         │башталы-  │айдын    │         реквизиттери жана дареги      │

         │шынан     │бүткөн   │      Адрес, банковские реквизиты      │

         │бери      │күнүнө   │             юридических лиц           │

         │республи- │карата   ├─────────┬───────┬──────────┬──────────┤

         │калык     │карыздын │Алуучунун│Банктын│Эсептик/  │Банктын   │

         │бюджеттен │калдыгы  │банкы    │дареги │энчилүү   │МФОсу     │

         │орду      │Остаток  │Банк/п/о │Адрес  │счету     │МФО банка │

         │толтурулду│задолжен-│получа-  │банка  │Расчетный/│          │

         │Возмещено │ности на │теля/РОК │       │лицевой   │          │

         │из        │конец    │         │       │счет      │          │

         │республи- │отчетного│         │       │          │          │

         │канского  │месяца,  │         │       │          │          │

         │бюджета   │сомов    │         │       │          │          │

         │с начала  │         │         │       │          │          │

         │года,     │         │         │       │          │          │

         │сомов     │         │         │       │          │          │

         │          │         │         │       │          │          │

         │          │         │         │       │          │          │

         │          │         │         │       │          │          │

         │          │         │         │       │          │          │

         │          │         │         │       │          │          │

         │          │         │         │       │          │          │

         │          │         │         │       │          │          │

┬────────┤          │         │         │       │          │          │

│Анын    │          │         │         │       │          │          │

│ичинде  │          │         │         │       │          │          │

│отчеттук│          │         │         │       │          │          │

│айда    │          │         │         │       │          │          │

│В т.ч.  │          │         │         │       │          │          │

│за      │          │         │         │       │          │          │

│отчетный│          │         │         │       │          │          │

│месяц,  │          │         │         │       │          │          │

│сомов   │          │         │         │       │          │          │

┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│    8   │     9    │    10   │    11   │   12  │    13    │    14    │

┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤

┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤

┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤

┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│        │          │         │         │       │          │          │

│        │          │         │         │       │          │          │

┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│        │          │         │         │       │          │          │

│        │          │         │         │       │          │          │

│        │          │         │         │       │          │          │

│        │          │         │         │       │          │          │

│        │          │         │         │       │          │          │

┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│        │          │         │         │       │          │          │

│        │          │         │         │       │          │          │

│        │          │         │         │       │          │          │

│        │          │         │         │       │          │          │

┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────────┤

│        │          │         │         │       │          │          │

┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────────┘

 

Отчетту түзгөн кызматкердин

аты-жөнү/ФИО должностного

лица, составившего отчет _______________________________________

колтамгасы/подпись

 

20__ ж/г. "___" ______________

 

Эскертүү: Эгерде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жана сөөк коюуга жөлөкпулдардын орду толтурулгандыгы жөнүндө юридикалык жактардын маалыматтарын көрсөткөнгө саптар жетишсиз болсо, алар жөнүндөгү маалыматтарды өзүнчө баракка ушул отчеттун формасындагы бардык реквизиттерин көрсөтүү менен тиркөө керек.

Примечание: В случае недостаточности строк для указания данных юридических лиц для возмещения расходов по выплате пособий по беременности и родам и на погребение необходимо приложить сведения на отдельном листе с указанием всех реквизитов данной формы отчета.