Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Нормативно-правовые акты

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2010-жылдын 2-февралы N 58 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2010-жылдын 2-февралы N 58

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы

N 404 "Билим берүү мекемелеринин болжолдуу типтүү штаттарын

бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү жана толуктоолорду

киргизүү тууралуу

 

Билим берүү уюмдары функцияларын толук аткарышы максатында, окуу процессинин учурдагы талаптарына ылайык, билимдин сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу, билим берүү уюмдарынын штаттарын тартипке салуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1995-жылдын 30-сентябрындагы N 404 "Билим берүү мекемелеринин болжолдуу типтүү штаттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү жана толуктоолор киргизилсин:

- аталган токтомго N 1 тиркеменин 2-пунктунун эскертүүсүндө:

2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Балдар менен класстан жана мектептен тышкары иштөөнү уюштуруучунун кызматы орду негизги жалпы жана орто жалпы мектептерде окуучулардын контингенти 300 адамга чейин болсо - 0,25 ставка, 300дөн 400 адамга чейин болсо - 0,5 ставка, 400дөн 500 адамга чейин - 0,75 ставка, 500дөн 600 адамга чейин - 1,0 ставка, 600дөн жогору болсо - 1,25 ставка менен белгиленет.";

- төмөнкүдөй мазмундагы 16 жана 17-пункттар менен толукталсын:

"16. Социалдык педагогдун кызмат орду негизги жалпы жана орто жалпы мектептерде окуучулардын контингенти 300 адамга чейин болсо - 0,25 ставка, 300дөн 400 адамга чейин болсо - 0,5 ставка, 400дөн 500 адамга чейин - 0,75 ставка, 500дөн 600 адамга чейин - 1,0 ставка, 600дөн жогору болсо - 1,25 ставка менен белгиленет.

17. Ашкана жумушчусунун кызмат орду мектепте 1-4-класстардын окуучуларынын тамактануусун уюштуруу үчүн киргизилет: 100 окуучуга чейин тейлесе - 0,5 бирдик, андан кийинки ар бир 50 окуучуга - 0,25 бирдиктен.".

2. Бул токтомдун 1-пункту 1-4-класстар үчүн 2010-жылдын 1-январынан баштап киргизилген жаңы базистик окуу планга жараша апталык жүктөмдү азайтуудан болгон бюджеттик каражаттын үнөмдөлүшүнүн чегинде ишке киргизилет.

3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине жүктөлсүн.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Д.Үсөнов