Центральный комитет профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики

Центральный комитет профсоюза

работников образования и науки Кыргызской Республики

Социальное партнерство

Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитети менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин ортосундагы Макулдашуу

Кыргыз Республикасынын  билим берүү жана илим  кызматкерлеринин профсоюзунун Борбордук Комитети менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим  министрлигинин  ортосунда 2019-2021-жылдарга Макулдашуу түзүлгөн, 20-январь 2019-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде катталган.

Тармактык Макулдашуу Кыргыз Республикасынын “ Билим берүү жөнүндө”, “Мугалимдин статусу жөнүндө” жана “Эмгекти коргоо”  Мыйзамдарынын негизинде социалдык өнөктөштүктү күчөтүү жана өнүктүрүү , эмгектик мамилелерди жөнгө салуу максатында  түзүлгөн, көрсөтүлгөн убакыт аралыгында макулдашылган социалдык-экономикалык саясаттын жалпы принциптерин камтыган нормативдик акт болуп саналат.

Макулдашуу билим берүү уюмдарынын , КР ББжИМнин алдындагы  башкармалык, райондук жана шаардык билим берүү бөлүмдөрү, илим жана билим берүү системасынын кызматкерлеринин, областтык, райондук жана шаардык профсоюз комитеттеринин, ЖОЖ, АООЖ жана илимий мекемелердин профсоюз комитеттеринин кызматкерлеринин жана тармактык профсоюз мөчөлөрүнүн иш берүүчүлөрүнө жайылтылат.

 

13 декабря 2018 года между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и Центральным Комитетом профсоюза работников образования и науки Кыргызской Республики было заключено Соглашение на 2019-2021 года, которое было зарегистрировано в Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики 20 января 2019 года. Настоящее отраслевое Соглашение заключено с целью укрепления и развития социального партнёрства, регулирований трудовых отношений с учётом Законов Кыргызской Республики «Об образовании», «О статусе учителя» и «Об охране труда» и является нормативным актом, который устанавливает общие принципы согласованной социально-экономической политики на указанный период.

 Соглашение распространяется на работодателей работников образовательных организаций, подчинённых МОиН КР, управлений , районных и городских отделов образования, работников системы образования и науки, на областные, районные, городские комитеты профсоюза, профсоюзные комитеты ВУЗов, СПУЗов, научных учреждений, членов отраслевого профсоюза.